Знання-це сила!


Щиро вітаємо на офіційному сайті

кафедри теорії та історії держави і права

юридичного факультету

Західноукраїнського національного університету!!!

Кафедра теорії та історії держави і права була створена як структурний підрозділ юридичного інституту ТАНГ в червні 1997 року, а  30  листопада 1998 року відповідно до наказу № 346 з ініціативи ректора, для поліпшення кадрового складу юридичного інституту ТАНГ та підвищення якості загальнотеоретичної підготовки майбутніх юристів, було проведено реорганізацію, внаслідок якої утворено дві кафедри: кафедру теорії держави і права під керівництвом доц. Кравчука М.В. та кафедру історії держави і права, яку очолив доц. Є.В. Паньків.

За вісім років функціонування кафедра теорії держави і права розробила вісім навчальних курсів, видала більше 30 навчальних, навчально-методичних матеріалів, організувала та видала п’ять номерів наукового видання «Актуальні проблеми правознавства”.

З 1 січня 2006 року кафедри історії та теорії знову були об’єднані в один структурний підрозділ – кафедру теорії та історії держави і права, яку очолив кандидат юридичних наук, доцент Микола Кравчук, який дотепер ефективно керує колективом, що має сьогодні значний науковий потенціал (2 доктори наук, 5 кандидатів наук) під керівництвом завідувача кафедри підготовлено двох кандидатів юридичних наук.

На сьогоднішній день розроблені, апробовані, забезпечені навчально-методичними матеріалами наступні дисципліни (в тому числі, є й в англомовному варіанті):

Теорія держави і права;

Історія держави і права зарубіжних країн та римське право;

Історія держави і права України (в т.ч. Звичаєве право);

Історія держави і права України та зарубіжних країн;

Історія правоохоронної органів;

Юридична деонтологія і професійна етика;

Поліцейська деонтологія;

Філософія права;

Проблеми теорії держави і права;

Правові системи сучасності;

Історія вчень про державу і право;

Історія політичної та правової думки України;

Судова риторика;

Ораторське мистецтво;

Римське право;

Проблеми історії держави і права України;

Канонічне право;

Методологія правових наукових досліджень;

Методологія досліджень у міжнародному праві;

Правова конфліктологія;

Дослідження та основи академічної доброчесності;

Енциклопедія законодавства;

Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції;

Проблеми правової конфліктології;

Правознавство; 

Логіка для юристів.

З метою посилення практичної підготовки майбутніх правників, за ініціативи завідувача кафедри у 2006 році організована Тернопільська міська громадська організація «Аквітас” та впродовж 2006-2010 рр. функціонувала Тернопільська юридична клініка.

Пріоритетним напрямком діяльності кафедри є наукова робота. Так, впродовж функціонування кафедри, викладачі працювали над розробкою науково-дослідних тем, що виконували за рахунок другої половини робочого дня. Нині дослідження проводиться за темою: «Тенденції розвитку держави і права України (ХХ — п. чв. ХХІ ст.)» (державний реєстраційний номер 0117U000144, затверджена на 2017-2021 роки). Крім того, більшість викладачів кафедри мають закріплені теми докторських дисертаційних досліджень, над якими плідно працюють. У 2018 році доцент кафедри Грубінко А.В. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Велика увага колективу кафедри приділяється також монографічним виданням.

І ще, колектив кафедри ТІДП успішно проводить підготовку докторів філософії в галузі права і здійснює керівництво науково-дослідною роботою п’яти аспірантів.

Ключовим завданням викладачів кафедри є підвищення наукової підготовки студентів, поєднання теоретичних знань з практичним навчанням. З цією метою організовано чотири наукові гуртки (проблемні наукові групи): теорії держави і права, проблем теорії держави і права (кер. доц. М.В. Кравчук, В.М. Кравчук, Д.І. Зварич); з філософії права та історії вчень про державу і право (кер. доц. Т.О. Подковенко, проф.В.В. Савенко); історії держави і права України, звичаєвого, канонічного права (кер. доц. В.З. Ухач); історії держави і права зарубіжних країнта римського права (кер. проф. А.В. Грубінко).

Для опанування знаннями та апробації наукових розробок у сфері юриспруденції викладачі кафедри організовують і постійно проводять круглі столи, конференції, інтернет-конференції, олімпіади тощо. Ця діяльність спрямована на підвищення рівня знань, умінь і навичок студентів юридичного факультету, впровадження в навчальний процес студентів-правників елементу науковості. У цьому плані 11 березня 2017 р.  був проведений Всеукраїнський круглий стіл, присвячений 100-річчю УЦР, на тему : «УЦР – світоч національного державотворення: історико-правові уроки та сучасні реалії». Традиційно кафедрою організовуються і проводяться факультетські міжнародні наукові студентські конференції присвячені Дню юриста.

Також колектив кафедри працює над розробкою госпрозрахункових науково-дослідних тем, й зокрема: «Принцип законності в будівельній сфері» та ін. Кафедра ТІДП тісно співпрацює з територіальними громадами місцевого самоврядування щодо надання їм різних організаційно-правових послуг.

Ще одним важливим напрямком своєї діяльності колектив кафедри вважає налагодження співпраці з правоохоронними органами та органами державної влади і управління. Ця ділянка роботи передбачає розробку і реалізацію спільних програм теорії і практики юриспруденції (у тому числі і держбюджетні), залучення досвідчених юристів-практиків до науково-викладацької роботи.

Кафедра підтримує партнерські науково-професійні зв’язки з аналогічними кафедрами провідних ВНЗ України. Для плідної співпраці з структурними підрозділами вище вказаних ВНЗ зусилля колективу кафедри спрямовуються на розробку і реалізацію спільних наукових проектів (проведення спільних конференцій, круглих столів, публікацію наукових видань, розробки і вирішення актуальних проблем правознавства), що забезпечує підвищення ефективності наукової і навчальної діяльності кафедр.

Офіційний сайт ЗУНУ:

https://www.wunu.edu.ua/

Офіційний сайт ЮФ ЗУНУ:

http://uf.wunu.edu.ua/

Офіційний сайт кафедри:

http://tidp.wunu.edu.ua/

Офіційний сайт бібліотеки ЗУНУ:

http://library.wunu.edu.ua/

Електронна пошта кафедри: 

kitdp@wunu.edu.ua

kitdp203@gmal.com

Ми в соцмережах:

https://www.facebook.com/ktidp
@ktidp.zunu