Наука

Європейський Союз після Brexit: продовження історії

Вийшла друком колективна монографія авторства професора кафедри теорії та історії держави і права, директора Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету Андрія Грубінка та провідного наукового співробітника Інституту історії України НАНУ, професора Андрія Мартинова «Європейський Союз після Brexit: продовження історії».   Грубінко А.В., Мартинов А.Ю. Європейський Союз після Brexit: продовження історії: монографія. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2021. 258 c. ISBN 978-617-7793-70-9   У монографії досліджено вплив виходу Великої Британії з ЄС на сучасний етап розвитку європейської інтеграції. 24 грудня 2020 року підписано угоду між Великою Британією та Європейським Союзом про умови виходу країни з ЄС. Історія європейської інтеграції та британської європейської долі тривають. Авторами подано оцінки різними політичними силами Брексіту (Brexit), тлумачення його впливу на розвиток Євросоюзу. Особливу увагу приділено впливу Брексіту на зовнішню політику ЄС та військово-політичну інтеграцію. Розглянуто проблеми, ризики та перспективи його розширення, в тому числі за рахунок Туреччини та України. Висвітлено проблеми реакції ЄС та його держав-членів на виклики пандемії коронавірусу, розробки і реалізації політики екологічної модернізації економіки. Історія європейської інтеграції триває як діалектичний процес взаємодії європейських оптимістів і скептиків, лібералів і консерваторів, соціал-демократів та лібертаріанців.   Публічна презентація видання запланована на вересень.   З виданням можна ознайомитись у провідних наукових бібліотеках України (зокрема, бібліотеці ЗУНУ) та в електронному форматі на сайті   http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42066/1/%d0%93%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%96%d0%bd%d0%ba%d0%be%2c%20%d0%9c%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%20%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f.pdf


V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД» 16.04.2021

Завершена робота першої секції «ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ» V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «УКРАЇНА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД». Дякуємо всім учасникам за цікаві й актуальні теми, нетривіальні запитання, обґрунтовані позиції. Сподіваємося що наступного року ніщо не завадить нам зустрітися офлайн у стінах ЮФ ЗУНУ!


Теорія держави права (опорні конспекти): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.

Кравчук М. В. Теорія держави права (опорні конспекти): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.  Вид. 3-є, переробл. й доповн. Тернопіль: ТНЕУ, 2016.  524 с.  Навчальний  посібник  з  курсу  Теорія  держави  і  права (опорні конспекти)     підготовлений      відповідно     до   програми      з  базової, фундаментальної            навчальної          юридичної           дисципліни, загальнотеоретичної юриспруденції для юридичних факультетів вищих навчальних  закладів,  з  врахуванням  основних  вимог  МОНУ  щодо впровадження  Болонського  процесу  навчання  (модульно-рейтингової системи).    У   навчальному      виданні    враховано     основні    розробки провідних вчених-юристів країн світу і своєрідно, найбільш спрощено і доступно, у вигляді схем, діаграм і таблиць, висвітлено основні засади, принципи, нові підходи розвитку державно-правової матерії, пізнання її  найважливіших,      загальних    закономірностей,     розкрито    сутність, поняття,     дефініції,   визначення      основних     термінів,     проведено порівняльну     характеристику      різних   державно-правових        явищ    та інститутів,   узагальнено   рекомендації   щодо   поглибленого   вивчення теорії   держави   і   права.   Весь   поданий   матеріал,   для   забезпечення функціонування       модульно-кредитної        системи     й   оцінки    знань, об’єднаний     у   навчальні    кредити,    на   основі,   яких    сформовані, виокремлені      різнопланові,     багатовекторні      завдання     у   вигляді модульних комплексів. Форма викладу матеріалу у посібнику суттєво полегшує      пізнання    питань     загальнотеоретичної       юриспруденції, підвищує ефективність опанування теорією держави і права.


Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти): Навч. посіб. для студ вищ. навч. закл. – 3-є вид., змін. й доп.

Кравчук М. В. Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти): Навч. посіб. для студ вищ. навч. закл. 3-є вид., змін. й доп. Тернопіль: Екон. Думка, 2016. 420 с.  У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми теорії держави і права, що базуються на плюралізмі юридично науки. Подані основні концепції (ідеї) розуміння права та держави, типологію і загальну характеристику правових систем сучасності,  сутність,  значимість порівняльного правознавства.  У ньому враховані сучасні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі теорії держави і права, нові нормативно-правові акти, подані загальні рекомендації для поглибленого вивчення теорії держави і права.  Структурно книга побудована у формі коротких відповідей у схемах,      таблицях.  Це допоможе читачам більш ефективно й детально ознайомитися з одним із варіантів відповіді на важливе питання правознавства.     Матеріали рекомендуємо не тільки студентам із спеціальності  “правознавство”,  які вивчають аналогічний до назви посібника навчальний курс або курс “Правові системи сучасності”, а й абітурієнтам і всім, хто цікавиться проблемами розвитку юридичної науки. Навчальний посібник підготовлено в тому числі на матеріалах, здобутих під час участі автора в американській урядовій програмі “Громадські зв’язки”   – проект “Гармонія”. Рекомендовано до друку Вченою радою Тернопільського національного економічного університету (Протокол №6 від 27 квітня 2016р.)


Правознавство. Профільний рівень Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Правознавство. Профільний рівень Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти/ І.Д. Васильків, В.М. Кравчук, В.Я. Бурак, О.К. Марін, Г.А. Волошкевич, Н.О. Попова, Л.М. Хлипавка, В.А. Іващенко.  Рекомендований МОН України – наказ від 12.04.2019 року №472. Тернопіль: Астон, 2019. 312 с.


Громадянська освіта. Інтегрований курс, рівень стандарту. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Громадянська освіта. Інтегрований курс, рівень стандарту. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ Васильків І.Д., Кравчук В.М., Сливка О.А, Танчин І.З., Тимошенко Ю.В., Хлипавка Л.М. Рекомендований МОН України – наказ від 31.05.2018 року №551. Тернопіль: Астон, 2018. 296 с.


Основи правознавства

Васильків І.Д., Кравчук В.М. Основи правознавства : підручник для 9 класу загальноосвітніх  навчальних закладів / І.Д. Васильків, В.М.Кравчук . Тернопіль : Астон, 2017. 280 с.    


Круглий стіл "УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА - СВІТОЧ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ УРОКИ ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ"

З метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України та військової звитяги захисників рідної землі, творців національної державності, тисячолітньої історії державотворення нашого народу, кафедра теорії та історії держави і права юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету 10-11 березня 2017 року провела цікавий науковий захід ‑ круглий стіл, присвячений 100-річчю Української Центральної Ради, на тему: «УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА – СВІТОЧ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ УРОКИ ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ». Метою даного круглого столу стало об’єктивне висвітлення особливостей державо- та правотворчих процесів на одному з визначальних етапів розбудови Української держави в 1917-1921 роках. Участь у засіданні круглого столу взяли викладачі, аспіранти та студенти юридичного факультету, а також видатні і знані науковці з Інституту законодавства Верховної Ради України, Львівського національного університету ім. І. Франка, Міжнародного гуманітарного університету, Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого. Дистанційно долучили свої цікаві і корисні міркування, ідеї та пропозиції науковці та дослідники з Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, Національного авіаційного університету, Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника тощо. Тези доповідей учасників опубліковані в збірнику та розміщені на сайті «Актуальна юриспруденція». Висловлюємо щиру вдячність за особисту участь і співпрацю, за плідну дискусію: завідувачу кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного університету ім. І. Франка, заслуженому юристу України, професору Тищику Борису Йосиповичу; завідувачці кафедри теорії та історії держави і права Міжнародного гуманітарного університету, д. ю. н., професору Крестовській Наталі Миколаївні; професору кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного університету ім. І. Франка, д.ю.н., професору Бойку Ігору Йосиповичу; завідувачу кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету ім. І. Франка, д. ю. н., професору Кобилецькому Миколі Мар’яновичу; асистентці кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, к. ю. н. Середі Ользі Вадимівні. Модератором круглого столу був к.ю.н., доц., доктор права Українського Вільного Університету (м. Мюнхен), завідувач кафедри теорії та історії держави і права Кравчук Микола Володимирович. Його уміле ведення наукового заходу дозволило розвинути дискусію, створити атмосферу позитивної та толерантної комунікації. Підчас проведення круглого столу було передбачено ряд культурно-пізнавальних заходів, які не тільки дали можливість ознайомити наших шанованих гостей з визначними історичними пам’ятками Тернопілля, але й поспілкуватися у більш неформальній обстановці. Так, друга сесія круглого столу була проведена у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля», який знаходиться у пам’ятці архітектури XIX ст. «Вілла Грабовських», де була оформлена чудова експозиція. І традиційно, для гостей була організована пізнавальна екскурсія до Збаразького замку та до Вишнівецького палацу, які є пам’ятками національного значення.


Навчально-методичний практикум " Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів"

Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів [навчально-методичний практикум для студентів денної та заочної форм навчання  напряму підготовки "Правознавство"] / А.В. Грубінко, В.М. Кравчук. Тернопіль, 2016. 106 с.  


Круглий стіл "Проблеми захисту прав і свобод людини в Україні"

У середу 7 грудня 2016 року, в рамках Всеукраїнського тижня правових знань, на юридичному факультеті кафедрою теорії та історії держави і права спільно з Координаційною радою молодих юристів Тернопільської області при Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області, за участі регіонального координатора по зв’язках із громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області, був організований круглий стіл, під час якого було обговорено найбільш гострі та актуальні проблеми захисту прав та свобод людини в Україні. У заході взяли участь не тільки викладачі та студенти юридичного факультету, але й учні загальноосвітніх шкіл Тернополя, а також запрошені до дискусії гості – Шевченко Володимир Павлович ‑ регіональний координатор по зв’язках із громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області, Музика Марія Степанівна – начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи і правової освіти Головного територіального управління юстиції в Тернопільській області, Галкін Сергій Анатолійович – учасник бойових дій в зоні АТО, волонтер, магістрант юридичного факультету ТНЕУ. Модератором заходу був к.і.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права, доц. Грубінко Андрій Васильович. Розпочала роботу круглого столу заступник декана юридичного факультету ТНЕУ, доцент кафедри цивільного права і процесу, к.ю.н., доц. Слома Валентина Миколаївна, акцентувавши, що проблеми у сфері реалізації прав людини в Україні дійсно є, але механізми їх захисту не повною мірою відповідають світовим тенденціям та європейським стандартам. З вітальним словом до учасників звернувся і завідувач кафедри теорії та історії держави і права ТНЕУ, к.ю.н., доц. Кравчук Микола Володимирович. У своїх виступах доповідачі підняли ряд важливих проблем, які викликали в аудиторії жваві обговорення і запитання. Так, В.П. Шевченко розповів про специфіку діяльності Уповноваженого ВРУ з прав людини, про національний превентивний механізм, складнощі, які виникають під час проведення моніторингу усіх місць несвободи, а також навів конкретні факти порушень прав людини, які мали місце в Тернопільській області. М.С. Музика, на основі аналізу статистичних даних проілюструвала проблему профілактики злочинності неповнолітніх і більш детально розказала про ту правову роботу, яка здійснюється Головним територіальним управлінням юстиції у Тернопільській області у цій сфері. С. А. Галкін повідомив про реальні випадки порушення прав воїнів і ветеранів АТО, особливо після їх демобілізації.    


Круглий стіл "ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ"

18 березня 2016 року у стінах юридичного факультету (читальний зал ЮФ) Тернопільського національного економічного університету відбувся надзвичайно цікавий науковий захід, організований кафедрою теорії та історії держави і права ‑ круглий стіл на тему: «ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ». Метою даного круглого столу стала філософсько-правова інтерпретація поняття «правовий простір», наповнення його змістом із застосуванням філософської методології, стимулювання вироблення відповідної філософсько-правової концепції. Проведення заходу саме у такому форматі дозволило зважено і ґрунтовно організувати обговорення визначеної проблеми і розвинути дискусію, досягнути певної синергетичної ефективності. Тези доповідей учасників опубліковані у збірнику, а також розміщені на сайті «Актуальна юриспруденція» та доступні для ознайомлення за посиланням: http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=147%3A7-0216&Itemid=182&layout=default&lang=ru. Участь у роботі круглого столу взяли викладачі та студенти юридичного факультету, а також видатні і знані науковці з Національного університету «Одеська юридична академія», Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», Національної академії прокуратури України. Зокрема, висловлюємо щиру вдячність за участь і співпрацю, за цікаві і корисні думки, ідеї і пропозиції, за плідну дискусію: члену-кореспонденту Національної академії правових наук України, Заслуженому юристу України, д.ю.н., професору Оборотову Юрію Миколайовичу; д.ю.н., професору Кельману Михайлу Степановичу; к.ю.н., доценту Дудар Світлані Костянтинівні, к.ю.н., доценту Середюк Вікторії Володимирівні; к.ю.н. Богдан Ользі Василівні; к.ю.н. Лоджуку Максиму Тарасовичу. Модератором круглого столу був к.ю.н., доц., доктор права Українського Вільного Університету (м. Мюнхен), завідувач кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету ТНЕУ Кравчук Микола Володимирович, зусиллями якого була створена надзвичайно позитивна атмосфера проведеної зустрічі, були залучені до діалогу навіть найменш активні учасники з числа присутніх студентів. Після проведення круглого столу була можливість поспілкуватися із нашими шанованими гостями у більш неформальній обстановці. І традиційно, з метою поєднання корисного з приємним, для гостей була організована також пізнавальна екскурсія до Збаразького замку, що є архітектурною пам’яткою і входить до Національного заповіднику «Замки Тернопілля», а наступного дня – подорож найвизначнішими, історично значимими місцями Бережанщини Тернопільської області (замок родини Синявських, музеї, дуб Б. Хмельницького, хресна дорога, гора Лисоня і інші пам’ятки, що свідчать про монументальну історію нашого краю).  


Історія вчень про державу і право

Подковенко Т.О. Історія вчень про державу і право : навчально-методичні матеріали / Т.О. Подковенко . - Тернопіль: Вектор, 2016 . - 148 с. Упорядник - Подковенко Т.О. к.ю.н., доцент каферди теорії та історії держави і права юридичного факультету  ТНЕУ


Савенко В.В. Закон у структурі правової реальності: монографія.  Тернопіль: Астон, 2015. 459 с.
Здійснено першу спробу комплексного дослідження закону у структурі правової реальності. Доведено, що в концепції взаємозв’язку закону та правової реальності, простежується беззаперечний зв’язок права і закону з моменту їх виникнення, хоча ці соціальні явища різноспрямовані. Право передує юридичному закону, як певному синергетичному продукту людської творчості, що залежить від волевстановлюючого акта законодавця. Завдяки зовнішній примусовій обов’язковості, однією з основних ознак юридичної норми є уможливлення реалізації змісту права. Закон, як правило, виступає нормативним елементом права, тому повинен містити всі ознаки і властивості права, як у персоніфікованій, так і в глобалізованій реальності. Закон, що є актом законодавця, незважаючи на його ефективність як форму правотворення, за своєю суттю є суб’єктивним вираженням права. Тому, закон реалізується у структурі правової реальності, через судження, поняття в конкретних випадках чи справах. За термінологічною суттю закон не здатний врегулювати всі суспільно-необхідні ситуації, котрі виникають чи можуть виникнути у суспільстві.


Навчально-методичний посібник " Історія держави і права зарубіжних країн"

Автор-упорядник : к.і.н., доц. кафедри теорії та історії держави і права А.В. Грубінко  


Навчальний посібник "Історія держави і права зарубіжних країн"

Грубінко А.В. Історія держави і права зарубіжних країн: навчальний посібник. Тернопіль : Навчальна книга - Богдан , 2014 . 656 с.  


Навчально-методичний посібник "Вища освіта і болонський процес"

Автор-упорядник : к.і.н., доц. кафедри теорії та історії держави і права А.В. Грубінко


Історія політичної і правової думки в Україні

Упорядник - Подковенко Тетяна Олександрівна кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права ТНЕУ Навчально-методичні матеріали для студентів напряму підготовки "Правознавство"


Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн"

Автор-упорядник - к.і.н., доц. кафедри теорії та історії держави і права А.В. Грубінко.  


Правові основи будівництва Національних Збройних Сил України в 1914-1993 рр. (Орг–я. структура, штати)

Кравчук М.В. Правові основи будівництва Національних Збройних Сил України в 1914-1993 рр. (Орг–я. структура, штати): Історико–правове дослідження. - Івано-Франківськ: Вид. "Плай". Коломия: видавничо - поліграфічне товариство "Вік", 1997. 292с.


Громадські організації і держава: взаємовідносини в умовах формування громадського суспільства в Україні

Кравчук В.М. Громадські організації і держава: взаємовідносини в умовах формування громадського суспільства в Україні(теоретико-правові аспекти) : Монографія.  Тернопіль : ТзОВ "Терно-граф", 2011. 260с.


Навчальний посібник " Історія держави і права зарубіжних країн"

Грубінко А.В. Історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник. Тернопіль. 2010. 392 с.  


Навчально-методичні матеріали "Логіка для юристів"

Автор-упорядник - к.і.н., доц. кафедри теорії та історії держави і права А.В. Грубінко    


Історія вчень про державу і прав ( опорний конспект)

Укладач - Т.О. Подковенко - к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету.


Україно-Британські відносини 1991-2004

Автор-упорядник : к.і.н., доц. кафедри теорії та історії держави і права А.В. Грубінко