Про кафедру


ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ

ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Одночасно з відкриттям в Тернопільській Академії Народного Господарства Юридичного інституту, який був заснований рішенням Вченої Ради Академії від 25 лютого 1998 року (протокол № 5) та згідно наказу ректора Академії № 71 від 19 березня 1998 року, була створена кафедра історії та теорії держави і права. 30 листопада цього ж року, відповідно до наказу № 346, вона була реорганізована шляхом поділу на дві кафедри: історії держави і права та теорії держави і права.

Мета створення двох загальнотеоретичних юридичних кафедр передбачала поліпшення кадрового складу юридичного інституту ТАНГ. Ці організаційні зміни у складі юридичного інституту були виправдані і зумовлені розвитком суспільно-політичних процесів в Україні. Формування правової системи України вимагало теоретичного обґрунтування нових концептів, підходів, визначення і суттєвої переоцінки державно-правових явищ. Таке завдання в першу чергу було покладене на загальнотеоретичну юридичну науку. Масштабність державо- та правотворчих процесів в Україні виділяло загальнотеоретичну підготовку майбутніх юристів, як домінуючий напрямок у підвищенні їхнього професійного рівня.

За вісім років функціонування двох загальнотеоретичних кафедр проведена суттєва робота з підготовки юристів. Було видано більше 30 навчальних, навчально-методичних матеріалів. Зокрема кафедрою теорії держави і права було розроблено вісім навчальних курсів (теорія держави і права, юридична деонтологія, історія політичної та правової думки України, історія вчень про державу і право, філософія права, громадянське суспільство, соціологія права, канонічне право), організовано та видано п’ять номерів наукового видання “Актуальні проблеми правознавства”. Під керівництвом завідувача кафедри підготовлено науковців вищої кваліфікації, двох кандидатів юридичних наук, організована Тернопільська міська громадська організація “Аквітас” та Тернопільська юридична клініка (2006-2010 рр.), яка успішно функціонувала і команда, якої на Загальнонаціональній .олімпіаді з консультування здобула друге місце.

За кафедрою теорії держави і права у складі 1 професора, 3 доцентів, 1 ст. викладача, 1 викладача, 1 ст. лаборанта було закріплено курси: юридична деонтологія, теорія держави і права, а в третьому семестрі запроваджено філософію права. За кафедрою історії держави і права було закріплено дисципліни: історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, основи римського права. Завідувачем кафедри теорії держави і права призначили доцента М. В. Кравчука, а завідувачем кафедри історії держави і права – доцента Є. В. Паньківа, а з 2004 року доцент В. Б. Череватюк. Першими викладачами кафедри теорії держави і права були: Кравчук Микола Володимирович – керівник курсу «Теорія держави і права», Філик Наталя Володимирівна – викладач з проведення семінарських занять з «Теорії держави і права», «Юридичної деонтології», Череватюк Вікторія Богданівна за сумісництвом – керівник курсу «Юридична деонтологія», Братасюк Марія Григорівна – керівник курсу «Філософія права», Муха Руслана Анатоліївна – викладач з проведення семінарських занять з «Теорії держави і права», Крутник Роман Михайлович – викладач з проведення семінарських занять з «Теорії держави і права», «Філософія права», Браїловська Зінаїда Танасівна – викладач з проведення семінарських занять з «Історії вчень про державу і право», Матвіїшин Наталія Іванівна – керівник курсу «Юридична деонтологія». Старшими лаборантами були: Головко Володимир Михайлович, з 1999 року – Подковенко Тетяна Олександрівна. Стажистом-дослідником кафедри була Грабовська Анна Миронівна.

На кафедрі історії держави і права першими викладачами були: Панків Євген Васильович – керівник курсу «Історія держави і права України», Череватюк Вікторія Богданівна – керівник курсу «Історія держави і права зарубіжних країн», Радібова Інна Олексіївна – керівник курсу «Основи римського цивільного права», пізніше працювали Смолей Василь Васильович – керівник курсу «Історія держави і права України», Лісна Іванна Степанівна – керівник курсу «Історія держави і права України», «Судова риторика», Бондарчук Юлія Юріївна – викладач семінарських занять з курсу «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», Палій Ольга Степанівна – старший лаборант кафедри та викладач семінарських занять з курсу «Основи римського цивільного права».

Основні зусилля щодо розвитку кафедри були спрямовані на підготовку наукових кадрів. З цією метою були скеровані на здобуття кваліфікаційного рівня спеціаліст з «правознавства» Головко Володимир Михайлович, Грабовська Анна Миронівна, Подковенко Тетяна Олександрівна на заочну форму навчання Юридичного інституту ТАНГ, з наступним здобуттям наукових ступенів.

Крім того, з метою підвищення якості підготовки студентів кафедрою активно вдосконалювалось навчально-методичне забезпечення наявних предметів («Теорія держави і права», «Юридична деонтологія», «Філософія права») і запроваджувались нові навчальні предмети («Історія вчень про державу і право», «Історія політичних і правових учень», «Проблеми теорії держави і права» та ін.).

У 2005 році, відповідно до наказу ректора № 94 від 19 жовтня 2005 року, кафедри теорії держави і права та історії держави і права були об’єднані в кафедру теорії та історії держави і права, яку очолив доцент М. В. Кравчук.

З 1 січня 2006 року кафедри історії та теорії були об’єднанні в один структурний підрозділ – кафедру теорії та історії держави і права.

Дисципліни кафедри теорії та історії держави і права:

 • Теорія держави і права;
 • Історія держави і права зарубіжних країн;
 • Історія держави і права України;
 • Юридична деонтологія і професійна етика;
 • Філософія права;
 • Проблеми теорії держави і права;
 • Історія вчень про державу і право;
 • Історія політичної та правової думки України;
 • Судова риторика;
 • Історія правоохоронних органів;
 • Поліцейська деонтологія;
 • Правові системи сучасності;
 • Ораторське мистецтво;
 • Римське право;
 • Проблеми історії держави і права України;
 • Канонічне право;
 • Методологія правових наукових досліджень;
 • Методологія досліджень у міжнародному праві;
 • Правова конфліктологія;
 • Основи академічної доброчесності;
 • Енциклопедія законодавства;
 • Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції;
 • Проблеми правової конфліктології;
 • Логіка для юристів;
 • Правознавство.

Крім того, для магістратури, кафедра теорії та історії держави і права має змогу викладати такі навчальні курси: громадянське суспільство, правова антропологія, правова аксіологія, міжнародно-правові механізми захисту прав людини, історія європейської владно-правової ментальності, сучасні методи вивчення права.

Кафедра теорії та історії держави і права є основним, базовим підрозділом з навчально-методичної роботи. Всі дисципліни, що закріплені за кафедрою, забезпечені навчально-методичними матеріалами. У контексті цієї роботи колективом кафедри видано понад 50 навчально-методичних розробок, у тому числі в електронному варіанті, що особливо актуально в умовах переходу до Болонського процесу.


Професорсько-викладацький склад

Кравчук Микола Володимирович

завідувач кафедри теорії та історії держави і права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, доктор права Українського вільного університету

Вчене звання: доцент

Почесне звання: Заслужений юрист України

E-mail: mykvlad25@gmail.com

Дисципліни: Теорія держави і права; Проблеми теорії держави і права

Коло наукових інтересів: загальна теорія держави і права; правовий захист прав і свобод людини; правове регулювання будівництва і діяльності Збройних Сил України; розвиток держави і права в Україні на початку ХХ ст.; порівняльне правознавство (компаративістика); проблеми впровадження юридичної клінічної освіти в навчальний процес в Україні. Автор понад 200 наукових праць, з них: одна монографія, 16 навчальних посібників (в тому числі з грифом Міністерства освіти і науки України), 28 навчально-методичних посібники. У Львівському національному університеті ім. І.Франка підготував дисертацію на тему: "Організаційно-правові основи будівництва держполітохорони ДСР у 1917-1922 рр.” на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01– "теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” і у 1989 році в Інституті держави і права ім. В. Корецького її захистив. У 1996 році в Українському вільному університеті (м. Мюнхен, Німеччина) здобув науковий ступень доктора права, захистивши дисертацію на тему: “Правові основи будівництва Збройних Сил на території України в 1914–1993 рр. (організація, структура, діяльність). Історико-правове дослідження” (спеціальність 12.00.01). Крім того, закінчив Київське вище танко-інженерне училище (1974) та академію Бронетанкових військ ім. Р. Малиновського (м. Москва, 1988). Полковник Збройних Сил України. З 30 березня 2007 року очолює кафедру теорії та історії держави і права ТНЕУ, нині Західноукраїнський національний університет. Організатор і керівник Тернопільської міської громадської організації "Правозахисна організація "Аквітас”, Тернопільської юридичної клініки (2006-2010 рр.), адвокат Тернопільської обласної колегії адвокатів (з 2012 член ради адвокатів Тернопільського області).

Посилання на бази даних:

https://orcid.org/0000-0001-6962-1831
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=alATJScAAAAJ
http://dspace.tneu.edu.ua/

Публікації:

 1. Кравчук М. В. Правові основи будівництва Національних Збройних Сил України в 1914-1993 рр. (Орг–я. структура, штати): Історико–правове дослідження. Івано-Франківськ: Вид. "Плай". Коломия: видавничо - поліграфічне товариство "Вік", 1997. 292с.
 2. Кравчук М. В. Теорія держави права (опорні конспекти): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Вид. 3-є, переробл. й доповн. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 524 с.
 3. Кравчук М. В. Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти): Навч. посіб. для студ вищ. навч. закл. 3-є вид., змін. й доп. Тернопіль: Екон. Думка, 2016. 420 с.
 4. Кравчук М.В. Праворозуміння – важлива наукова проблема правового життя України . Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць ЮФ ТНЕУ / редкол. та ін. Випуск 1. Тернопіль, 2016. С.19-25.
 5. Кравчук М.В. Особливості військового будівництва в період Директорії Української Народної Республіки: історико-правове дослідження. Публічне право. 2017. №2. С.271-278.
 6. Кравчук М.В. Кримська військова операція Армії УНР (квітень 2018 р.) та її значимість для сучасної розбудови України: історико-правовий аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск №3. 2018. С.23-29
 7. Кравчук М.В. Особливості державного і військового будівництва на завершальному етапі існування Української Центральної Ради: історико-правовий аспект. Visegrad journal on human rights. 2018. №5. С.82-85.
 8. Кравчук М. В. Основні риси державного і військового будівництва України в період Директорії (історико-правове дослідження). Evropský politický a právní diskurz. 2018. №6. 88-97.
 9. Кравчук М. В., Кравцова Н. Р. Політичні та правові ідеї Рональда Дворкіна – загально-цивілізаційний стандарт правового житт. Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць ЮФ ТНЕУ / Редкол. та ін. Випуск 3. Тернопіль. 2019. С.5-11.
E-mail: m.kravchuk@wunu.edu.ua
Телефон: 0674584576; 25-36-14 (внутрішній 15-207)

Савенко Віктор Васильович

Посада: професор Науковий ступінь: доктор юридичних наук Вчене звання: професор

Коло наукових інтересів: філософія права; основи академічної доброчесності; енциклопедія законодавства.

Лекційні курси: Філософія права; Історія вчень про державу і право
Віктор Васильович Савенко закінчив історичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича (1993). У 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Роль наукового товариства ім. Шевченка в українському національному відродженні (друга половина ХІХ ст. — початок ХХ ст.)» за спеціальністю 07.00.01 — історія України у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича. Вчене звання доцента присвоєно 17 квітня 2003 року. 26 грудня 2017 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 філософія права. Тема дисертації: «Закон у структурі правової реальності: Філософсько-правовий аналіз».  Вчене звання  професора кафедри теорії та історії держави і права присвоєно 9 лютого 2021 року. Працював старшим лаборантом кафедри всесвітньої історії Тернопільського педагогічного інституту; асистентом (1997—2002), доцентом (2002—2005) кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії, заступником декана (2005—2006) та деканом (2006—2013) історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. З 2018 — професор кафедри теорії та історії держави і права Тернопільського національного економічного університету (нині Західноукраїнський національний університет). Член спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук Д 58.082.04 у Західноукраїнському національному університеті. Автор 100 наукових та навчально-методичних праць, з них 2 монографії, праці наукового та навчально-методичного характеру, у т. ч. публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science.

Публікації:

 1. Савенко В. В. Закон у структурі правової реальності: монографія. Тернопіль: Астон, 2015. 459 с.
 2. Савенко В. В. Правовідносини як форма відображення юридичної природи суспільних відносин в державі. Evropský politický a právní diskurz. V. 2. Iss. 2. Brna. Česká republika, 2015. S. 148–152.
 3. Савенко В. В. Компаративізм права та закону як структурних складових правової реальності. Development of legal regulation in east Europe: Experience of Poland and Ukraine. Sandomierz, Poland, 2017. S. 30–33.
 4. Савенко В. В. Антропологія становлення громадянського суспільства та демократичної держави у вимірі правової реальності. Наукові записки. Серія : Право. Кропивницький, 2019. Випуск 6. С. 4–7.
 5. Савенко В. В. Структурні моделі реалізації норм права в умовах правової реальності. Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць ЮФ ТНЕУ. Тернопіль: ТНЕУ. 2020. Випуск 1. С. 40–43.
 6. Савенко В. В. Законність як шлях матеріалізації ідеалу правової реальності у громадянському суспільстві. Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць ЮФ ТНЕУ. Тернопіль: ТНЕУ. 2020. Випуск 2. С. 12–17.
E-mail: v.savenko@wunu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)

Ухач Василь Зіновійович

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Коло наукових інтересів: актуальні питання українського державотворення, історія українського права, сучасна історіографія українського визвольного руху (1939 – сер. 50-х рр. XX ст.)

Лекційні курси: Історія держави і права України, Історія правоохоронних органів України, Ораторське мистецтво
Василь Зіновійович Ухач у 1995 році закінчив історичний факультет Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. У 2011 році закінчив юридичний факультет Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Київ). У вересні 1998 року захистив дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – "Історія України” в Київському університеті ім. Т. Г. Шевченка на тему: "Культурно-освітня діяльність ОУН (1929 – 1944 рр.)”. Василь Зіновійович працював з 1 листопада 1998 р. викладачем, а з 2001 р. – доцентом кафедри філософії та українознавства Тернопільської державної медичної академії ім.І. Я. Горбачевського. З серпня 2001 р. – по червень 2003 р. – на посаді завідувача кафедри філософії та українознавства ТДМА ім. І. Я. Горбачевського. З червня 2003 р. – по листопад 2004 р. – на посаді доцента кафедри юридичних дисциплін Міжрегіональної Академії управління персоналом (Тернопільський інститут). З 1 грудня 2004 р. – на посаді доцента кафедри історії держави і права юридичного факультету ТДЕУ, а з 1 січня 2006р. – на посаді доцента кафедри теорії та історії держави і права.
 Автор понад 190 наукових та навчально-методичних публікацій, зокрема, монографій «Культурно-освітня діяльність ОУН (1929 - 1944 роки)», «На фронті духовної боротьби. Державотворча діяльність ОУН в царині культури та освіти (20-40 роки XX ст.)», англомовного навчального посібника «Історія України», навчальних посібників – «Історія держави і права України», «Юридична деонтологія та професійна етика», «Судова риторика», словника термінів і понять з історії держави і права України, навчально-методичних посібників «Історія держави і права України», «Історія європейського права», «Основи римського цивільного права», «Канонічне право», «Судова риторика», «Судова риторика та техніка дебатів», «Історія держави і права зарубіжних країн та римське право», «Юридична деонтологія та професійна етика».

Публікації:

 1. Ухач В.З. Карпато-Українська держава в сучасній вітчизняній історіографії (вибрані аспекти). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, В. В. Трофимович, А. І. Смирнов та ін. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. Вип. 25. С. 195-200.
 2. Ухач В.З. Підпільний український парламент (УГВР): сучасна українська історіографія (вибрані аспекти). Порівняльно-аналітичне право. Електронне наукове фахове видання. 2016. № 4. С. 53-59.
 3. Ухач В. З. «Геноцидна» інтерпретація українсько-польських взаємин в 1943-1944 роках у візіях сучасних дослідників (історико-правовий аспект). Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць ЮФ ТНЕУ. 2017. Випуск 3. С. 38-44.
 4. Ухач В. З. Українсько-польські взаємини 1942-1944 рр.: сучасний історіографічний дискурс (вибрані аспекти). Східноєвропейський історичний вісник / [гол. ред. В. Ільницький; упор. В. Футала, М. Галів]. Дрогобич: Посвіт, 2017. Спеціальний випуск ІІ. С. 100-108.
 5. Ухач В. Український визвольний рух 1940–1950-х років: інституціалізація досліджень (вибрані аспекти). Актуальні проблеми правознавства. 2019. Вип. 1 (17). С. 35-42.
 6. Ukhach Vasil. SPECIAL DETACHMENTS OF THE UKRAINIAN LIBERATION MOVEMENT IN 1944-1949: VISIONS OF MODERN SCHOLARS. International Scentific Conference Scentific Development of New Eastern Europe: Conference Proceedings, Part I, April 6 , 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 216 pades. P. 188-191.
 7. Ухач В. З. Український визвольний рух як напрям наукових студій 1987-1997 рр.: історіографічний дискурс. Сторінки історії. 2020. № 51. URL: historypageskpi/issue/view/13349 (Web of Science).
E-mail: v.ukhach@wunu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)

Подковенко Тетяна Олександрівна

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Коло наукових інтересів: альтернативні способи вирішення спорів, медіація в механізмі вирішення правових спорів, національні та міжнародні стандарти прав людини, актуальні питання національного державотворення

Лекційні курси: Історія політичної і правової думки в Україні; Історія вчень про державу і право; Філософія права
Тетяна Олександрівна Подковенко закінчила Інститут банківської бізнесу ТАНГ (нині ТНЕУ) у 1994 році. У 2003 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю „Правознавство”. З 1999 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри теорії держави і права ЮФ ТАНГ, викладача, доцента кафедри. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – "Теорія держави і права, історія держави і права, історія політичних і правових вчень про державу і право” на тему: "Становлення системи законодавства України 1917-1920 рр. (Українська Центральна Рада, Гетьманат П. Скоропадського, Директорія УНР)”.  Автор 40 наукових статей.

Публікації:

 1. Подковенко Т.О. Антропологічний підхід до права як основа юридичної науки та практики. Методологія в праві: монографія / [І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.] за заг. ред. І.Безклубого. К.: Грамота, 2017. Розділ ІІ. Глава 5.2. С. 240 – 250.
 2. Подковенко Т.О., Грабовська Г.М. Сучасні способи врегулювання індивідуальних трудових спорів Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2018. № 3 (48). С. 117–123.
 3. Подковенко Т.О. Медіація як один з альтернативних способів вирішення спорів та її вплив на правову культуру суспільства. Актуальні проблеми правознавства: Збірник наукових праць Юридичного факультету ТНЕУ. 2019. Випуск 1 (17). С. 11 – 16.
 4. Подковенко Т.О. Зміст та значення рішень Європейського суду з прав людини як джерела права. Guarantee and protection of fundamental human rights as an integral element of the ntegration of Ukraine in the EU. Olsztyn 2019. S. 293-313.
 5. Подковенко Т.О. Концепція «живого права» Євгена Ерліха. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 1. С. 203–207.
 6. Podkovenko T. Aksjologiczno-konstytucyjne podstawy przeciwdziałania przestępczości - prawo i praktyka na Ukrainie. Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym. Ujęcie komparatystyczne: monografia / redaktor naukowy tomu Michał Poniatowski. Warszawa, 2020. C. 41-65.
 7. Подковенко Т.О. Протидія злочинності: аксіологічний аспект. Актуальні проблеми правознавства: Збірник наукових праць Юридичного факультету ТНЕУ. 2020. Випуск 1 (21). С.32 –39.
E-mail: t.podkovenko@wunu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)

Кравчук Валентина Миколаївна

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Коло наукових інтересів: громадські об’єднання, громадськість, громадянське суспільство, захист прав і свобод людини, філософська концепція правового простору

Лекційні курси: Юридична деонтологія і професійна етика; Поліцейська деонтологія
Кравчук В. М. у 2001 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Прикарпатського університету ім. В. Стефаника (отримала вищу освіту за спеціальністю «Правознавство»). У 2003 р. закінчила факультет романо-германської філології того ж університету (за спеціальністю «Німецька мова та література»). З вересня 2001 р. розпочала науково-педагогічну діяльність в Тернопільському державному економічному університеті. З 1 вересня 2015 року – доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету ТНЕУ.
24 грудня 2008 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.01 теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. Тема дисертації: "Взаємовідносини громадських організацій і держави в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти)”. Вчене звання доцента присвоєне рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 лютого 2012 року.
Автор більше 100 друкованих праць , з них: 78 публікації – наукові статті та тези, авторська монографія та співавторство у колективній монографії; 23 навчально-методичних праці, в тому числі 4 навчальних посібники та підручники (у співавторстві), що отримали гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Публікації:

 1. Кравчук В. М. Громадські організації і держава: взаємовідносини в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти): Монографія. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2011. 260 с.
 2. Кравчук В. М. Правовий простір особи та правовий менталітет. Порівняльно-аналітичне право: Електронне наукове фахове видання. № 4. 2016. С. 281-283. URL: http://pap.in.ua/4_2016/84.pdf
 3. Кравчук В. М. Просторовий поворот в праві: філософсько-правове розуміння. Актуальні проблеми правознавства. 2017. Вип. 3 (11). С.20-24.
 4. Кравчук В. М., Сташків Н. М. Репутація судді як передумова формування поваги до суду. Порівняльно-аналітичне право № 5. 2019. С. 34-37. URL: http://www.pap.in.ua/5_2019/8.pdf
 5. Кравчук В. М. Зміст принципу правової визначеності як необхідної складової верховенства права. Актуальні проблеми правознавства. 2019. Вип.4. С.10-15.
 6. Громадянська освіта. Інтегрований курс, рівень стандарту: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / Васильків І.Д., Кравчук В.М., Сливка О.А, Танчин І.З., Тимошенко Ю.В., Хлипавка Л.М.. Тернопіль: Астон, 2018. 296 с.
 7. Правознавство. Профільний рівень: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / І.Д. Васильків, В.М. Кравчук, В.Я. Бурак, О.К. Марін, Г.А. Волошкевич, Н.О. Попова, Л.М. Хлипавка, В.А. Іващенко. Тернопіль: Астон, 2019. 256 с. : іл.
E-mail: v.kravchuk@wunu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)

Грубінко Андрій Васильович

Посада: професор Науковий ступінь: доктор історичних наук Вчене звання: професор

Коло наукових інтересів: всесвітня історія (новітня історія країн Західної Європи); міжнародні відносини і міжнародне право (проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції), історико-правові проблеми зовнішньої політики України і зарубіжних країн на рубежі ХХ і ХХІ століть; методологія викладання історико-правових дисциплін у підготовці юристів.

Лекційні курси: Історія держави і права зарубіжних країн та римське право; Наукові дослідження у галузі права; History of State and Law of Foreign Countries; Roman Law.
Грубінко Андрій Васильович у 2005 році закінчив історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Історія», спеціалізація «Правознавство». Здобув ступінь магістра. У 2007 році в Київському славістичному університеті захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.02 – «Всесвітня історія» на тему: «Українсько-британські відносини у 1991–2004 рр. (політичне та військове співробітництво)». У 2011 році закінчив ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» за спеціальністю «Правознавство». У 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор історичних наук у спеціалізованій вченій раді Д 61.051.04 у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на тему: «Участь Великої Британії у процесі становлення і розвитку Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу (1990-2016 рр.)» за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія. У вересні 2020 року рішенням Атестаційної колегії МОН присвоєно вчене звання професор. З серпня 2007 року – викладач кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету ТНЕУ. З липня 2008 року – старший викладач кафедри теорії та історії держави і права. З вересня 2010 року по грудень 2018 року – доцент кафедри теорії та історії держави і права. З грудня 2018 року працює на посаді професора кафедри теорії та історії держави і права, а також призначений директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Тернопільського національного економічного університету (нині – Західноукраїнський національний університет). Член редколегії провідних фахових видань України. Заступник головного редактора збірника наукових праць «Актуальні проблеми правознавства». Член науково-технічної ради Західноукраїнського національного університету. Заступник голови вченої ради Юридичного факультету Західноукраїнського національного університету. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, з них 4 монографії (2 одноосібні), 3 навчальних посібники. У 2019 році пройшов закордонне науково-педагогічне стажування в Республіці Польща. Склав іспит на володіння англійської мови на рівні В2. Викладає англомовні курси.

Публікації:

 1. Грубінко А.В. Велика Британія в системі європейської зовнішньої і безпекової політики (1990-2016 рр.): монографія. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017. 640 с.
 2. Грубінко А.В. Шлях до брексіту: суспільно-політичний вимір участі Великобританії у процесах європейської інтеґрації. Український історичний журнал. 2019. № 6. С. 126-141.
 3. Hrubinko A. Ukraine in the Foreign Policy of the United Kingdom in the Context of European Integration (1991-2019). East European Historical Bulletin / [chief editor Vasyl Ilnytskyi]. Drohobych: Publishing House «Helvetica», 2020. Issue 14. pp. 153-164.
 4. Teremetskyi V., Avramova O., Hrubinko A. Krupnov L., Lisohorova K.. Ethical And Legal Essence Of Academic Integrity In Ukraine. Journal of Law and Political Sciences. 2020. Vol. (23). Issue 2/C. pp. 320-344.
 5. Грубінко А.В. Кінець епохи колоніалізму як чинник європейської політики Великобританії (1940–1950-ті рр.). Український історичний журнал. 2020. № 5. С. 103-119.
E-mail: a.hrubinko@wunu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)

Зварич Данута Іванівна

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Коло наукових інтересів: історія органів держ.безпеки, держава і право, психологія, соц.робота  

Публікації:

 1. Зварич Д. І. Кримінальна психологія. Навчальний посібник. Тернопіль: ТІСІТ,2016. 82с.
 2. Зварич Д. І. Методичні рекомендації до проведення тренінгів з навчальної дисципліни «Психологія управління». Методичні рекомендації. 2016. 40 с.
 3. Зварич Д. І. Встановлення психологічного контакту при спілкуванні з різними категоріями громадян. Методичні рекомендації до проведення тренінгу з дисципліни «Психологія управління». 2016. 40 с.
 4. Зварич Д. І. Міжнародний досвід попередження та протидії жорстокому поводженню з дітьми. Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Євроінтеграційні процеси в економіці, освіті та науці: реалії та перспективи». Тернопіль ТІСІТ – Вища школа економічна м. Бялисток (Польща), Квітень-2018.
E-mail: d.zvarych@wunu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)

Марціясь Ірина Ігорівна

Посада: старший викладач

Коло наукових інтересів: теорія держави і права; міжнародно-правові аспекти українського державотворення; проблеми розвитку держави і права в Україні на початку ХХ ст.

Ірина Ігорівна Марціясь у червні 2018 року закінчила юридичний факультет Тернопільського національного економічного університету та здобула кваліфікацію «Бакалавр». З серпня 2018 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри Теорії та історії держави і права юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету. У грудні 2019 року закінчила магістратуру юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Право». З лютого 2021 року працює на посаді старшого викладача кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Західноукраїнського національного університету.

Публікації:

 1. Марціясь І.І. Розвиток вітчизняної освіти у період Української Центральної Ради. Правозастосування: теорія, методологія та практика: зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук. - практ. конф. «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 13 квіт. 2017 р. Тернопіль, 2017. С .232-234.
 2. Марціясь І.І. Корпоративний комплаєнс як міжнародна практика у сфері корпоративного управління. Актуальні проблеми правовового регулювання корпоративних правовідносин: зб. матеріалів VII Всеукр. конкурсу з корпоративного права, м. Івано-Франківськ 23-24 листопада 2018 р., Івано-Франківськ, 2018. С. 16-19.
 3. Марціясь І.І. Інформація як засіб впливу: інформаційна війна. Економічна безпека: детермінанти та механізми конференції забезпечення : зб. тез всеукраїнської наук.- практ. конф., м. Тернопіль, 5 – 6 квітня 2019 р. Тернопіль, 2019. С. 124-128.
 4. Марціясь І.І. Кравчук М.В. Особливості міжнародних відносин за Гетьмана П. Скоропадського. Актуальні проблеми правознавства. 2019. № 3. С.12-18.
 5. Марціясь І.І. Міжнародна діяльність Української Центральної Ради: історико-правовий аспект. Правотворчість та правозастосування у демократичній 13 державі: теорії і практика: зб. матеріалів міжнар. юрид. наук. - практ. конф. «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 3 жовтня 2019 р. Київ, 2019. С. 29-35.
 6. Марціясь І.І. Зовнішньополітичні відносини УНР Директорії: надбання та прорахунки. Тенденції реформування правової системи України і країн світу: правові, психологічні та соціокультурні аспекти: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 5-6 листопада 2019 р. Тернопіль, 2019. С.158-162.
E-mail: i.martsiias@wunu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)

Аспіранти

Сташків Надія Михайлівна

Аспірант

Спеціальність 081

Публікації:

 1. Сташків Н.М., Кравчук В.М. Повага до суду як один із принципів правової держави. Актуальні проблеми правознавства. Випуск 4 (12). 2017. С.27-33.
 2. Сташків Н.М. Взаємозалежність поваги до суду та авторитету судової влади. Порівняльно-аналітичне право. 2017. №4. С. 31-33
 3. Сташків Н.М. Свобода вираження поглядів та повага до суду в контексті практики Європейського суду з прав людини (теоретичне узагальнення рішень у справах «Барфод проти Данії», «Прагер і Обершлік проти Австрії», «Де Хаес і Гійселс проти Бельгії», «Перна проти Італії»). Актуальні проблеми правознавства. Випуск 2 (14). 2018. С. 23-29
 4. Сташків Н.М. Авторитет правосуддя VS свобода вираження поглядів (практика Європейського суду з прав людини). Актуальні проблеми правознавства. Випуск 3 (15). 2018. С. 45-52
 5. Сташків Н.М. Довіра як один із основних чинників формування поваги до суду (аналіз документів, ухвалених міжнародними та європейськими інституціями). Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». 2020. №2. С.19-24

Мудрак Роман Миколайович

Аспірант

Спеціальність 081

Публікації:

 1. Мудрак Р.М. Юридична клініка як інноваційний засіб професіоналізації майбутніх правників. Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 21-22 квіт. 2017р.]. Тернопіль : Економічна думка, 2017. С. 102-104.
 2. Мудрак Р.М. Юридичний клінічний рух в системі правової освіти України. Новації та виклики юридичної освіти: збірник матеріалів Міжнародної наукової студентської конференції, м. Тернопіль. Т., 2017. 316 с. С. 53-58.
 3. Мудрак Р.М. Генеза становлення інституту юридичних клінік у світі та Україні. Актуальні проблеми правознавства. Випуск 3 (11). 2017. С. 31-35.
 4. Мудрак Р.М. Форми правової допомоги в юридичних клініках. Новації та виклики юридичної освіти: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної наукової студентської конференції, м. Тернопіль. Т., 2018. С. 202-206.
 5. Мудрак Р.М. Проблеми правової природи юридичних клінік в механізмі захисту прав і свобод людини та громадянина. Guarantee and protection of fundamental human rights as an integral element of the integration of Ukraine in the EU: монографія. Ольштин: Польща, 2019. 412 с. С. 249–259.

Мартинюк Ярослав Іванович

Аспірант

Спеціальність 081

Публікації:

 1. Мартинюк Я.І. Європейська система захисту прав людини. Правова система України в умовах європейської інтеграції: погляд студентської молоді: Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної студентської наукової конференції, м. Тернопіль, 01 червня 2018 року. Т., 2018. С. 23-25.
 2. Мартинюк Я.І. Значення європейської системи захисту прав людини для українського суспільства. Актуальні проблеми правознавства: збірник наукових праць Юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету. Випуск 4. Тернопіль. 2019. С.292-298.
 3. Мартинюк Я.І. Захист прав людини як першочергове євроінтеграційне прагнення України. Модернізація законодавства у сфері захисту прав та свобод людини: досягнення та перспективи: матеріали Міжнародної юридичної науково-практичної конференції (м.Київ, 12 грудня 2019 року) URL: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2135%3A12122019&catid=252%3A1-122019&Itemid=311&lang=ru

Грищук Максим Олександрович

Аспірант

Спеціальність 081

Публікації:

 1. Грищук М. Теоретико-правовий зміст генези антикорупційного законодавства в Україні. Актуальні проблеми правознавства: збірник наукових праць Юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету. Випуск 4. Тернопіль. 2019. С.269-276.