Всеукраїнський круглий стіл на тему "Реалізація вимог державного стандарту юридичної бакалаврської освіти стосовно формування компетентностей "теорія та філософія права"


24-25 травня 2019 року на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся Всеукраїнський круглий стіл на тему «Реалізація вимог державного стандарту юридичної бакалаврської освіти стосовно формування компетентностей «теорія та філософія права».
Серед учасників заходу були представники різних наукових шкіл з різних регіонів України, а саме: д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції Національного університету «Одеська юридична академія» Оборотов Ю.М.; д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Максимов С.І.; д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права правничого факультету Національного університету «Києво-Могилянська академія» Заєць А.П.; д.ю.н., професор кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка» Кельман М.С.
Тернопільський національний економічний університет на даному заході представляв к.ю.н., доцент, доктор права Українського вільного університету, завідувач кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Кравчук Микола Володимирович.
Від організаторів у роботі круглого столу взяли участь д.ю.н., професор, завідувач кафедри теорії та філософії права Косович В.М, д.ю.н., професор, академік Національної академії правових наук України, професор кафедри теорії та філософії права Рабінович П.М., к.ю.н., доцент, суддя Верховного Суду Гудима Д.А., к.ю.н., доцент, заступник декана юридичного факультету Стецик Н.В. та інші.
Під час роботи круглого столу обговорювали викладання загальнотеоретичних дисциплін у призмі стандарту вищої освіти (ступінь бакалавра, галузь знань «право»), й зокрема формування таких компетентностей випускника, як: 1) знання з основ теорії та філософії права; 2) знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві; 3)повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи; 4)знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод; 5) знання і розуміння практики ЄСПЛ; 6) здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування; 7) знання, які ілюструють соціально-гуманітарну ерудованість та дослідницькі навики випускників. Одним із важливих організаційних намірів, що обговорювалися, стало заснування в майбутньому асоціації теоретиків права України з метою подальшого вироблення єдиних позицій щодо формування загальноправових (спеціальних (фахових, предметних) компетентностей у студентів бакалаврату відповідно до державного стандарту правничої освіти.